....14. mail 2018 asutatud ja üheks aastaks loodav Riigireformi Sihtasutus töötab 28 Eesti ettevõtja ühise jõupingutusena välja ja kingib Eesti Vabariigile tema 100. sünnipäeva puhul riikluse uuendamise kava. ..14 мая 2018 года был учрежден созданный сроком на один год Фонд Госреформы (Riigireformi SA), с целью разработать едиными стараниями 28 предпринимателей Эстонии и подарить на 100-летие Эстонской республики план по обновлению государственности. ....

....Meie 1,3 miljoni inimesega väikeriik peab ülal kõiki tavapärase riikluse osi: valitsusaparaati, kaitseväge, sisejulgeolekuteenistust, rahvuskeelset haridust ja teadust, tervishoidu ja sotsiaalkaitset, rahvuskultuuri jne. See peabki nii olema. ..Наша небольшое государство с численностью населения 1,3 млн человек содержит все обычные части государственности: правительственный аппарат, армию, службу безопасности, образование и науку на национальном языке, здравоохранение и социальное страхование, национальную культуру и т.д. Так и должно быть. ....

....Samas Eesti elanikkond kahaneb ja vananeb ning Euroopa Liidu toetused lähikümnendil vähenevad, hiljem lõpevad sootuks. Eesti on kahaneva ja vananeva elanikkonnaga väike-riik. Eesti inimarengu aruandes esitatud analüüside kohaselt võib Eesti elanike arv 2100. aastaks väheneda 800 000 inimeseni. ..В то же время, население Эстонии сокращается и стареет, а также в ближайшее десятилетие пособия Европейского Союза уменьшатся, а потом и вовсе прекратятся. Эстония – это маленькое государство с сокращающимся и стареющим населением. Согласно представленным в отчётах о населении Эстонии данным, численность населения Эстонии к 2100 году может сократиться до 800 000 человек. ....

....Nüüdisaegse riigi olulisim võimekus on luua oma inimestele ja ettevõtetele ihaldusväärne elu- ja tegevuskeskkond. Lähiajaloo kogemuse kohaselt on selle eesmärgi täitmisel edukad riigid, kes on strateegiliselt juhitud ja kohanemisvõimelised ning avatud ja järjekindlad oma riigikorralduse uuendamisel. ..Самая важная способность современного государства – это создать для своих людей и компаний желаемую среду для жизни и деятельности. По опыту новейшей истории, эту цель успешно достигают такие государства, у которых есть стратегическое управление и способности к адаптации, а также те, кто открыт и последователен в своём желании обновить государственное устройство. ....

....Riigireformi Sihtasutus on erainitsiatiiv, mis oma asutajate, nõukogu ja juhatuse kaudu püüab teha parima, et riigireform saaks läbimõeldud ja selge sisu ning tööriistad elluviimiseks. ..Фонд Госреформы – это частная инициатива, основатели, совет и правление которого постараются сделать всё от них зависящее, чтобы госреформа получила бы продуманное и понятное содержание, а также инструменты для её реализации. ....

....Sihtasutuse töö tulemusel sündiv riigireformi kontseptsioon ning hiljem ka eelnõude kavandid ja seletuskirjade teesid antakse üle Riigikogule ja valitsusele ning kõigile Riigikogus esindatud erakondadele. ..Концепция госреформы, которая появится в результате работы фонда, а позднее и планы для законопроектов и тезисы к пояснительным запискам, будут переданы в Рийгикогу и правительство, а также всем представленным в Ригийкогу партиям. ....

 

 
 

....Lähtevisioon..Исходное видение....

....Riigireformi lähtevisioon: sisu, eesmärgid ja ajakava..Исходное видение госреформы: содержание, цели и программа....

....Loe edasi ..Далее ....

....Tegijad..Команда....

....Riigireformi Sihtasutuse asutajad ja nõukogu..Учредители и совет Фонда Госреформы.... 

....Loe edasi →..Далее →....