27 ettevõtja kodanikualgatusena asutatud Riigireformi Sihtasutus lõpetas 2019. aasta maikuus oma tegevuse. SA töö tulemuseks on terviklik riigireformi kontseptsioon, aktiivne ühiskondlik mõttevahetus reformi vajalikkusest ning kaheksa Eesti erakonna ühisosa selles küsimuses. Eesti Vabariigi praegune valitsus on lubanud riigireformi võtta järgmise nelja aasta üheks poliitiliseks prioriteediks.

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioon on kirjutanud koalitsioonileppes: „Seame riigireformi 2019-2023 üheks poliitilistest prioriteetidest. Paneme valitsuse tegevuskavas paika riigireformi etappide sisu ja tähtajad ning võtame vastu asjakohased Riigikogu otsused.“ Lisaks võib koalitsioonileppes märkida ära tervelt 21 punkti, mis seostuvad Riigireformi SA riigiuuendamise ettepanekutega.

Koalitsioonileping kinnitab sedagi, et valitsus kavatseb kinni pidada 21. veebruaril 2019 kaheksa erakonna, sealhulgas kõigi tänaste parlamendierakondade poolt allkirjastatud riigireformi ühismemorandumist. Memorandumi sisu saab lugeda siit. Memorandumi kohaselt hakkab riigireformi eest konkreetselt vastutama riigihalduse minister Jaak Aab.

Sihtasutuse nõukogu juht Jüri Raidla võttis SA aastase tegevuse kokku intervjuus ERRi ajakirjaniku Toomas Sildamiga - seda saab lugeda siit.

SA juhatus, nõukogu ja asutajad loodavad heas usus, et koalitsiooni lubadus jääb pidama - teatepulk on poliitikute kätte edasi antud. Ehkki SA likvideeritakse, jäävad tuumikliikmed valitsust ja ametnikke toetama riigireformi asjus vajalike eelnõude ning muu nõuga. Vajadusel tuletame ka lubadust avalikult meelde, et see ei ununeks.

Seepärast hoiame - nii kaua, kui tarvilik - edaspidigi üleval kodulehte, kus on uudiste rubriigis kajastatud argumenteeritud arvamuslood riigireformi teemal. Kontseptsiooni rubriigist leiab SA 67 ettepanekut riigi uuendamiseks; visiooni rubriigist leiad põhjused, miks alustas SA eelmisel aastal tööd riigi uuendamiseks. Need materjalid on avalikult lugemiseks, kasutamiseks ja jagamiseks.

Aitäh töö tegijatele, poliitikutele ja kaasamõtlejatele. Usume, et riigireformi tulemusel saab Eestist erksam riik, mis teenib oma rahvast veelgi paremini.


 

14. mail 2018 asutatud ja üheks aastaks loodav Riigireformi Sihtasutus töötab 28 Eesti ettevõtja ühise jõupingutusena välja ja kingib Eesti Vabariigile tema 100. juubeliaastal riikluse uuendamise kava.

Meie 1,3 miljoni inimesega väikeriik peab ülal kõiki tavapärase riikluse osi: valitsusaparaati, kaitseväge, sisejulgeolekuteenistust, rahvuskeelset haridust ja teadust, tervishoidu ja sotsiaalkaitset, rahvuskultuuri jne. See peabki nii olema.

Samas Eesti elanikkond kahaneb ja vananeb ning Euroopa Liidu toetused lähikümnendil vähenevad, hiljem lõpevad sootuks. Eesti on kahaneva ja vananeva elanikkonnaga väike-riik. Eesti inimarengu aruandes esitatud analüüside kohaselt võib Eesti elanike arv 2100. aastaks väheneda 800 000 inimeseni.

Nüüdisaegse riigi olulisim võimekus on luua oma inimestele ja ettevõtetele ihaldusväärne elu- ja tegevuskeskkond. Lähiajaloo kogemuse kohaselt on selle eesmärgi täitmisel edukad riigid, kes on strateegiliselt juhitud ja kohanemisvõimelised ning avatud ja järjekindlad oma riigikorralduse uuendamisel.

Riigireformi Sihtasutus on erainitsiatiiv, mis oma asutajate, nõukogu ja juhatuse kaudu püüab teha parima, et riigireform saaks läbimõeldud ja selge sisu ning tööriistad elluviimiseks.

Sihtasutuse töö tulemusel sündiv riigireformi kontseptsioon ning hiljem ka eelnõude kavandid ja seletuskirjade teesid antakse üle Riigikogule ja valitsusele ning kõigile Riigikogus esindatud erakondadele.