....Miks me seda teeme?..Почему мы это делаем?.... 

....Riigireformi SA nõukogu liikmete mõtted, miks nad otsustasid liituda
ettevõtjate ühisalgatusega
kinkida Eestile riikluse uuendamise kava. ..Мысли членов совета Фонда Госреформы о том, почему они решили присоединиться к предпринимательской инициативе подарить Эстонии программу обновления государственности. ....

....aivo adamson..АЙВО АДАМСОН....

...."Mulle läheb Eesti riik korda ning ma hoolin tema käekäigust. Eesti peab olema kodanikeriik ning selle seadused peaksid võimalikult minimaalselt korraldama meie elu. Riik ei peaks tegelema asjadega, millega inimene ise hakkama saab. On kolm peamist valdkonda, mis määravad riigi heaolu: turvalisus, tervishoid ja haridus. Kui üks neist valdkondadest lohiseb, ei ole selles riigis just kõige parem elada. Bismarcki mudel on aegunud ja tänaseks on see muutunud pigem plaanimajanduseks. Oleme sellega tuttavad juba NL aegadest, aga nüüd on küll viimane aeg muutusteks. Ma olen veendunud et Eesti riigil on head eeldused muutusteks ja võimalus muutuda piirkonnas igas mõttes liidriks. Olla oma kodanike jaoks ja mitte vastupidi."..«Мне нравится эстонское государство и меня заботит его судьба. Эстония должна быть государством граждан, законы которого должны как можно меньше организовывать нашу жизнь. Государство не должно заниматься тем, с чем человек может справиться сам. Есть три основных сферы, которые определяют благосостояние государства: безопасность, здравоохранение и образование. И если одна из этих сфер отстаёт, то такое государство не может быть самым лучшим для жизни. Модель Бисмарка устарела, и на сегодняшний день она превратилась скорее в плановую экономику. Мы знакомы с этим ещё со времён Советского Союза, и теперь настало последнее время для изменений. Я убеждён, что у государства Эстония есть хорошие предпосылки к изменениям и возможность стать лидером в регионе во всех отношениях. Быть для своих граждан, а не наоборот.»....


Alar Karis 2.jpg

....Alar karis..АЛАР КАРИС....

...."Oma varasemates ametites olen ellu kutsunud mitmeid muudatusi ja reforme, et tagada nende institutsioonide paindlik ja efektiivne toimimine muutuvas keskkonnas. See on pidev protsess ja kehtib ka riigi kohta. Olen andnud nõusoleku selles protsessis kaasa rääkida, kuna riigina oleme juba pikka aega olukorras, kus tegelikkus sunnib meile peale põhimõttelised muutused – on vaja vaadata põhjalikult üle väga paljud riigi ülesanded ja kohustused oma inimeste ees – mida teha teisiti, mida üldse mitte teha, lähtuda sisust. Vaadata, kui palju on nende ülesannete täitmiseks inimesi vaja. Kus on inimesi üle, aga muide ka see kus on inimesi puudu ja kuhu neid tuleks juurde võtta, et ülesanded täidetud saaks. Reformi siht peaks olema jõuda olukorda, kus riik suudab toimida viisil, et kogu süsteem oleks kestlik."..«На своих прежних должностях я провёл несколько изменений и реформ, для того чтобы обеспечить гибкое и эффективное функционирование этих институтов в ситуации изменений. Это постоянный процесс, и он действует также для государства. Я дал своё согласие принять участие в этом процессе, потому что как государство мы уже долгое время находимся в ситуации, когда реальность вынуждает нас провести принципиальные изменения - необходимо основательно пересмотреть очень много государственных задач и обязанностей перед своими людьми - что сделать по-другому, что вообще не делать, исходить из сути. Посмотреть, сколько людей нужно для выполнения этих задач. Где людей больше чем нужно, а также где их не хватает и куда их необходимо взять больше, для того чтобы задачи были выполнены. Цель реформы должна привести к ситуации, когда государство сможет функционировать таким образом, чтобы вся система стала бы работоспособной.»....


JR 2.jpg

....jüri raidla..ЮРИ РАЙДЛА....

...."Oleme tänaseks ligi üheksa aastat pidanud tulihingeliselt ühiskonnas avalikku arutelu riigireformist ja riigi uuendamisest. Sihtasutuse asutajate toel saame lõpuks luua vajalikud tööriistad ja kava selle idee elluviimiseks. Meie soov ei ole senitehtut kritiseerida ega kellegagi võistelda või võidelda, vaid anda meie ühise kingitusega oma panus Eesti riigi uuendamiseks."..«На сегодняшний день мы уже почти девять лет горячо ведём в обществе открытые обсуждения на тему госреформы и обновления государства. При поддержке основателей фонда мы сможем наконец создать необходимые инструменты и программу для воплощения этой идеи. Мы не хотим критиковать сделанное ранее, не хотим с кем-то бороться или соревноваться, мы просто хотим нашим единым подарком внести свой вклад в обновление эстонского государства.».... 


image.png

....Kristi Liiva..КРИСТИ ЛИЙВА....

...."2013. aastal Eestis esimest korda toimunud Arvamusfestivali avas arutelu teemal "Millist riiki jaksame ja tahame pidada". Tahan anda oma panuse, et mõttekojana loodav sihtasutus aitab sel teemal jõuda elluviimisvalmis plaanini - et riikluse uuendamisest saaks järgmisel valimistsüklil erakondadeülese kokkuleppe aines."..«Первый Фестиваль мнений, прошедший в Эстонии в 2013 году, открылся обсуждением на тему «Какое государство мы можем и хотим содержать». Я хочу внести свой вклад, чтобы фонд, созданный в виде идейной палаты, помог бы этой теме превратиться в готовый к реализации план - чтобы обновление государства могло бы стать в следующем цикле выборов предметом межпартийных договоренностей.».... 


....Marek Helm..МАРЕК ХЕЛЬМ....

...."Mulle meeldib, kui Eestit maailmas märgatakse ja tunnustatakse. Oleme tuntud e-riigina, kuid meie hea maine ei pea põhinema ainult infotehnoloogial. Olla maailmas imetletud tõhusa riigipidamise tõttu, peab olema eestlaste ambitsioon. ..«Мне нравится, что Эстонию замечают и признают в мире. Мы известны как э-государство, но наша хорошая репутация не должна основываться только на инфотехнологиях. Для того чтобы прославиться в мире эффективным содержанием государства, необходимо наличие у жителей Эстонии амбиций. ....

....Ettevõtjate mõtestatud ja süsteemne tagasiside riigipidamisele annab riigi juhtidele hea võimaluse teha tegelikke ja olulisi muutusi selleks, et meie inimesed oleksid Eesti üle uhked."..Продуманная и системная обратная связь предпринимателей по содержанию государства даст руководителям государства хорошую возможность сделать существенные и важные изменения для того, чтобы наши люди гордились бы Эстонией.».... 


....RAIVO VARE..РАЙВО ВАРЕ....

...."Juba 10 aastat olen riigireformi teemat ajanud. Päriselt olen aga tegelenud selle temaatikaga juba 30 aastat erinevates rollides ja vaheaegadega. Meie väike riik ei saa jätkata lääne-euroopaliku ületoidetud, raiskava ja lodeva riigimudeli variandiga. Hüüatuste saatel, et meie riiki ei tohi õhemaks viilida, sest paljudes kohtades on ta niigi õhuke. Ongi. Ja teistes kohtades jäme ja lodev, aga sellest ei räägita. Pealegi kehamassi indeks uues modernses tehnoloogilises maailmas on riigi jaoks üleüldse ebaadekvaatne näitaja. Efektiivsus ja tulemuslikkus aga mitte - need on ühtlasi ka riikide laiema konkurentsivõimekuse alussambaks. Kui me aga ei löö läbi selles konkurentsis, siis ei jää meile mõne aja pärast ka riiki."..«Я уже десять лет занимаюсь темой госреформы. Но на самом деле уже 30 лет занимаюсь этой тематикой в разных ролях и с разными перерывами. Наше маленькое государство не может продолжать использовать западноевропейскую модель перекормленного, расточительного и вялого государства. Под радостные восклицания, что наше государство нельзя пилить тоньше, так как во многих местах оно и так тонкое. Так и есть. И с других сторон мы толстые и ленивые, а об этом не говорят. При том что индекс массы тела в новом модернизированном технологическом мире для государства вообще не является адекватным показателем. А эффективность и результативность являются - они в то же время являются и основой конкурентоспособности государства в целом. Но если мы не пробьёмся через эту конкуренцию, то через некоторое время у нас не будет государства.».... 


....Riina Varts..РИЙНА ВАРТС....

...."Teen iga päev selle nimel tööd, et juhtimine Eestis areneks. Olen juba mõnda aega valutanud südant avaliku võimu juhtimise kvaliteedi pärast. Olen sel teemal nii mõnegi arvamusartikli kirjutanud. Usun jätkuvalt, et Eesti riik vajab visiooni ja sellest lähtuvat strateegiat, mille elluviimiseks saaksime koonduda. Mulle läheb see ettevõtmine korda sest tahan jätta oma lastele parema Eesti - hooliva, areneva ja ilusa Eesti."..«Я каждый день работаю во имя того, чтобы управление в Эстонии развивалось. Я уже некоторое время болею душой за качество управления в публичной власти. По этой теме я также написала несколько статей со своим мнением. Я по-прежнему верю, что государство Эстонии нуждается в видении и исходящей из него стратегии, на реализации которой мы могли бы сосредоточиться. Мне нравится это затея, потому что я хочу оставить своим детям лучшую Эстонию - заботливую, развивающуюся и красивую Эстонию.».... 


ringa raudla pilt etag.png

....RINGA RAUDLA..РИНГА РАУДЛА....

...."Riigi parema toimimise saavutamiseks on mitmed otsustuspunkte, mida oleks kasulik ja vajalik võimalikult laiapõhjaliselt läbi arutada. Riigireformi Sihtasutust võib seega pidada igati tänuväärseks ettevõtmiseks. Loodan omalt poolt diskussioonidesse panustada riigiteaduste vaatepilte. Teiste riikide kogemuse põhjal on seni tuvastatud mitmeid mustreid erinevate riigi reformimise valikuvariantide kohta. Neid oleks kasulik ka Eesti riigireformi aruteludes arvesse võtta."..«Для того чтобы достичь лучшего функционирования государства, существует несколько пунктов решений, которые было бы полезно и необходимо обсудить по возможности шире. Фонд Госреформы можно считать достойным во всех отношениях предприятием. Со своей стороны, я надеюсь привнести в дискуссию взгляд со стороны государственного управления. На основе опыта других государств, на сегодняшний день определено несколько сценариев реформирования различных государств. Их будет также полезно учесть при обсуждении госреформы Эстонии.»....


....TIIT PRUULI..ТИЙТ ПРУУЛИ....

...."Eesti on palju paremas seisus, kui suurem osa maailma riike. Ja samas on Eesti märksa halvemas seisus, kui me tahame endale tunnistada. Mis iganes riikide kogemustest teame, et rahvuskultuuri, rahvastikupoliitikat ja majandusarengut sisuliselt puudutavad otsused hakkavad oma tegelikku mõju avaldama aastate pärast. Tõsiste ja aeglaste soomeugrilastena me istume, arutleme, keerutame pöidlaid, aga ei otsusta. Aastad lähevad. Me räägime riigireformist, bürokraatia vähendamisest, kaasatuse suurendamisest, võõrandumise vähendamisest ja muust olulisest, aga peale ilusa jutu suurt midagi ei tee. Ma loodan, et Riigireformi Sihtasutus suudab lisaks teoreetiliste lähtealuste väljapakkumisele anda tõuke ka praktilistele tegudele."..«Эстония находится в лучшем положении, чем большая часть других стран в мире. И в то же время положение Эстонии заметно хуже, чем мы сами признаём это. Мы знаем из опыта любого государства, что последствия принятых решений, касающихся национальной культуры, национальной политики и развития экономики по сути видны по прошествии многих лет. Мы как серьёзные и медлительные финно-угры сидим, обсуждаем, машем руками, но не решаем. Годы идут. Мы говорим о госреформе, сокращении бюрократии, росте вовлечения в процесс, снижении отчуждения и о других важных вещах, но после красивых речей ничего больше не делаем. Я надеюсь, что Фонд Госреформы сможет помимо предложения теоретических основ, дать также толчок для практических действий.».... 


toomas tamsar.jpg

....TOOMAS TAMSAR..ТООМАС ТАМСАР....

...."Ma tahan, et mu lastel ja nende lastel oleks Eestis hea ja kerge elada. Ma tahan, et nad tunneksid, et Eesti riik on nende jaoks ja nende oma, mitte kauge ja raske masinavärk. Ma tahan, et riik ei sunniks ennast neile peale, vaid oleks neile olemas. Sellepärast ma riigireformi teemadel kaasa löön. Täiesti egoistlikult, nagu näha."..«Я хочу, чтобы моим детям и внукам жилось бы в Эстонии хорошо и легко. Я хочу, чтобы они чувствовали, что эстонское государство для них и оно их, а не далёкая и тяжёлая машина. Я хочу, чтобы государство не навязывало себя им, а существовало бы для них. Поэтому я присоединяюсь к темам госреформы. Как можно заметить, совершено из эгоистических соображений.»....


....VILJAR ARAKAS..ВИЛЬЯР АРАКАС....

...."Üks intelligentsuse mõõdupuu on kohanemisvõime. Viimase veerand sajandiga on maailm meie ümber tundmatuseni muutunud. Riigi toimimises, kõige laiemas mõistes, oleme liigselt kinni minevikus. Peame endalt kriitiliselt küsima, et mis on efektiivne väikeriigi toimimismudel üha kiiremini globaliseeruvas maailmas. Kuidas säilitada paindlikkus, omariiklus olles konkurentsivõimeline järgmisel veerandsajal aastal. Pelgalt tänase kritiseerimine ei ole lahenduseks. Tahan kaasa mõelda ja panustada."..«Один из признаков измерения интеллигентности - способность адаптироваться. За последнюю четверть века мир вокруг нас изменился до неузнаваемости. В функционировании государства, в самом широком смысле, мы слишком застряли в прошлом. Мы должны критически спросить у себя, какова эффективная модель функционирования маленького государства во всё быстрее глобализирующемся мире. Как сохранить гибкость, суверенитет и остаться конкурентоспособными на протяжении следующей четверти века. Очевидно, что критиковать то что есть не является решением. Хочу думать вместе и внести свой вклад.»....