Ideekalender

Ettevõtjate kodanikualgatusena loodud Riigireformi SA sai 21. novembril valmis reformipaketi, et Eesti oleks hästi juhitud ergas riik, mis teenib oma rahvast. Hinnatud illustraatorid Ave Taavet, AW Stuff ja Urmas Nemvalts on pildikeelde pannud kimbu paketist valitud ideid.

01.12  (illustratsioon: Urmas Nemvalts)  Muuta Riigikogu valimised valimisteks avatud nimekirjade alusel ning viia läbi valimisringkondade suuruse võrdsustamine. Kui suletud nimekirjadega jätkata, peaks RK liikme teenistusaeg piirduma kuni kahe järjestikuse tsükliga.

01.12 (illustratsioon: Urmas Nemvalts)

Muuta Riigikogu valimised valimisteks avatud nimekirjade alusel ning viia läbi valimisringkondade suuruse võrdsustamine. Kui suletud nimekirjadega jätkata, peaks RK liikme teenistusaeg piirduma kuni kahe järjestikuse tsükliga.

02.12  (illustratsioon: Urmas Nemvalts)  Määrata igale Riigikogus menetlevale eelnõule konkreetne riigikogu liikmetest raportöör (menetleja). See aitaks tõsta RK liikmete vastutustunnet ja aitab valijal paremini hinnata RK liikme sisulist tööd.

02.12 (illustratsioon: Urmas Nemvalts)

Määrata igale Riigikogus menetlevale eelnõule konkreetne riigikogu liikmetest raportöör (menetleja). See aitaks tõsta RK liikmete vastutustunnet ja aitab valijal paremini hinnata RK liikme sisulist tööd.


03.12  (illustratsioon: Urmas Nemvalts)  Seada sisse Riigikogu liikmete tehnilise teenindamise (abide) ja professionaalsete apoliitiliste nõunike kogu süsteem. Miks ideed vaja on? Sest parlament vajab rohkem tuge, kellele toetuda spetsiifilistes eelnõudes. Spetsialistidest nõunike kogu ja nende töö peab jääma apoliitiliseks.

03.12 (illustratsioon: Urmas Nemvalts)

Seada sisse Riigikogu liikmete tehnilise teenindamise (abide) ja professionaalsete apoliitiliste nõunike kogu süsteem.

Miks ideed vaja on? Sest parlament vajab rohkem tuge, kellele toetuda spetsiifilistes eelnõudes. Spetsialistidest nõunike kogu ja nende töö peab jääma apoliitiliseks.

04.12  (illustratsioon: Urmas Nemvalts)  Likvideerida RK liikmete kuluhüvitiste süsteem, tõstes vajadusel liikmete palka. Miks? RK liikmete kuluhüvitiste tänane süsteem kahjustab parlamendi mainet ja tekitab tarbetut bürokraatiat.

04.12 (illustratsioon: Urmas Nemvalts)

Likvideerida RK liikmete kuluhüvitiste süsteem, tõstes vajadusel liikmete palka.

Miks? RK liikmete kuluhüvitiste tänane süsteem kahjustab parlamendi mainet ja tekitab tarbetut bürokraatiat.


05.12  (illustratsioon: AW Stuff)  Teeme ettepaneku kehtestada õigusloomes põhimõte, mille kohaselt seatakse iga uue õigusnormi kehtestamisel eesmärgiks vähemalt kahe vana samaväärse õigusnormi tühistamine. Miks? Ikka selleks, et väheneks massilise õigusloomega kaasnev materiaalne ja vaimne koorem, mis on laotud ühiskonna õlgadele.

05.12 (illustratsioon: AW Stuff)

Teeme ettepaneku kehtestada õigusloomes põhimõte, mille kohaselt seatakse iga uue õigusnormi kehtestamisel eesmärgiks vähemalt kahe vana samaväärse õigusnormi tühistamine.

Miks? Ikka selleks, et väheneks massilise õigusloomega kaasnev materiaalne ja vaimne koorem, mis on laotud ühiskonna õlgadele.

06.12  (illustratsioon: AW Stuff)  Teeme ettepaneku vähendada õigusloomega tegelevate ametnike arvu järgmise 8 aasta jooksul ca 50%. Miks? Me ei saa riigina lubada ülipaksu seadusrägastikku, kui tahame olla ergas ja paindlik riik.

06.12 (illustratsioon: AW Stuff)

Teeme ettepaneku vähendada õigusloomega tegelevate ametnike arvu järgmise 8 aasta jooksul ca 50%.

Miks? Me ei saa riigina lubada ülipaksu seadusrägastikku, kui tahame olla ergas ja paindlik riik.


07.12  (illustratsioon: Ave Taavet)  Teeme ettepaneku sätestada põhiseaduses (või seaduses, kui PS ei muudeta) rahvaküsitlus riigi ja KOV tasandil. Ettepanekuga saaks vähendada levinud suhtumist, et kusagil on abstraktne riik, kes ajab asju, milles rahval osalusvõimalust ei ole või on vähe. Rahvaküsitlus annaks indikatsiooni, et mitte öelda juhise, poliitiliste otsuste ette valmistamiseks ja tegemiseks.

07.12 (illustratsioon: Ave Taavet)

Teeme ettepaneku sätestada põhiseaduses (või seaduses, kui PS ei muudeta) rahvaküsitlus riigi ja KOV tasandil.

Ettepanekuga saaks vähendada levinud suhtumist, et kusagil on abstraktne riik, kes ajab asju, milles rahval osalusvõimalust ei ole või on vähe. Rahvaküsitlus annaks indikatsiooni, et mitte öelda juhise, poliitiliste otsuste ette valmistamiseks ja tegemiseks.

08.12  (illustratsioon: Urmas Nemvalts)  Teeme ettepaneku seada Vabariigi Presidendi ametis olekule järjestikuselt ühekordne seitsmeaastane tähtaeg. Usume, et see ettepanek aitaks kaotada presidendi kiusatust astuda samme või tegeleda asjadega, mis tagaksid järgmistel valimistel presidendi tagasivalimise.

08.12 (illustratsioon: Urmas Nemvalts)

Teeme ettepaneku seada Vabariigi Presidendi ametis olekule järjestikuselt ühekordne seitsmeaastane tähtaeg.

Usume, et see ettepanek aitaks kaotada presidendi kiusatust astuda samme või tegeleda asjadega, mis tagaksid järgmistel valimistel presidendi tagasivalimise.


09.12  (illustratsioon: Urmas Nemvalts)  Teeme ettepaneku anda hääleõiguslikele kodanikele õigus seada 20 000 toetusallkirja kogumisel üles presidendi kandidaat. Miks? Et kasvatada ühiskonnas aktiivsust ja inimeste osalust presidendivalimistel.

09.12 (illustratsioon: Urmas Nemvalts)

Teeme ettepaneku anda hääleõiguslikele kodanikele õigus seada 20 000 toetusallkirja kogumisel üles presidendi kandidaat.

Miks? Et kasvatada ühiskonnas aktiivsust ja inimeste osalust presidendivalimistel.

10.12  (illustratsioon: AW Stuff)  Teeme ettepaneku seada sisse ministrikandidaatide kohustuslik ärakuulamine Riigikogu asjakohases komisjonis ning kohustuslik avalik ärakuulamine Riigikogu täiskogu istungil. Usume, et selle ettepaneku abil on võimalik tõsta Riigikogu prestiiži ja tuua meedia vahendusel ministrid veelgi lähemale avalikkusele, et ka nemad veenduks kandidaadi pädevuses.

10.12 (illustratsioon: AW Stuff)

Teeme ettepaneku seada sisse ministrikandidaatide kohustuslik ärakuulamine Riigikogu asjakohases komisjonis ning kohustuslik avalik ärakuulamine Riigikogu täiskogu istungil.

Usume, et selle ettepaneku abil on võimalik tõsta Riigikogu prestiiži ja tuua meedia vahendusel ministrid veelgi lähemale avalikkusele, et ka nemad veenduks kandidaadi pädevuses.


11.12  (illustratsioon: AW Stuff)  Teeme ettepaneku piirata Vabariigi Valitsuse koosseisu 10 ministriga + peaminister. Miks? Et jõuda kiiremate lahendusteni ning kokkulepeteni valitsuse tasandil ja tõsta valitsuse efektiivsust probleemidele reageerimisel.

11.12 (illustratsioon: AW Stuff)

Teeme ettepaneku piirata Vabariigi Valitsuse koosseisu 10 ministriga + peaminister.

Miks? Et jõuda kiiremate lahendusteni ning kokkulepeteni valitsuse tasandil ja tõsta valitsuse efektiivsust probleemidele reageerimisel.

12.12  (illustratsioon: Ave Taavet)  Teeme ettepaneku luua Kohtuhalduse Nõukogu, millest kujuneks Eesti kohtupoliitika kujundamise keskus. Miks? Et I ja II astme kohtupidamine ei kuuluks enam justiitsministeeriumi haldusalla, vaid sõltumatu üksuse alla.

12.12 (illustratsioon: Ave Taavet)

Teeme ettepaneku luua Kohtuhalduse Nõukogu, millest kujuneks Eesti kohtupoliitika kujundamise keskus.

Miks? Et I ja II astme kohtupidamine ei kuuluks enam justiitsministeeriumi haldusalla, vaid sõltumatu üksuse alla.


13.12  (illustratsioon: Ave Taavet)  Teeme ettepaneku luua õigussüsteemi individuaalkaebuste instituut. Miks? Miks seda ettepanekut vaja on? Et kodanik pääseks päriselt juurde põhiseaduslikkuse kohtule. Leiame, et see instituut tooks põhiseaduse väärtused ja õigused inimestele lähemale ning vähendaks võõrandumist võimu ja rahva vahel.

13.12 (illustratsioon: Ave Taavet)

Teeme ettepaneku luua õigussüsteemi individuaalkaebuste instituut.

Miks? Miks seda ettepanekut vaja on? Et kodanik pääseks päriselt juurde põhiseaduslikkuse kohtule. Leiame, et see instituut tooks põhiseaduse väärtused ja õigused inimestele lähemale ning vähendaks võõrandumist võimu ja rahva vahel.

14.12  (illustratsioon: Ave Taavet)  Teeme ettepaneku algatada "Kohtureform 2.0". Miks? Ikka selleks, et vähendada kohtumenetluste lohisevat pikkust ja ebavajalikku kallidust.

14.12 (illustratsioon: Ave Taavet)

Teeme ettepaneku algatada "Kohtureform 2.0".

Miks? Ikka selleks, et vähendada kohtumenetluste lohisevat pikkust ja ebavajalikku kallidust.


15.12  (illustratsioon: Ave Taavet)  Teeme ettepaneku nimetada riigikontrolör ametisse ühekordseks seitsmeaastaseks tähtajaks. Usume, et selle ideega saab välistada riigikontrolöri huvide konflikti ja sõltuvust ametisse tagasivalimisega.

15.12 (illustratsioon: Ave Taavet)

Teeme ettepaneku nimetada riigikontrolör ametisse ühekordseks seitsmeaastaseks tähtajaks. Usume, et selle ideega saab välistada riigikontrolöri huvide konflikti ja sõltuvust ametisse tagasivalimisega.

16.12  (illustratsioon: AW Stuff)  Kujundada õiguskantsleri ametkond ümber klassikaliseks ombudsmani ametkonnaks ja teha selle muudatuse elluviimiseks vajalikud muudatused Põhiseaduses ja õiguskantsleri seaduses. Tänases õiguslikus olustikus puudub vajadus abstraktseks normikontrolliks, mida teostab õiguskantsleri ametkond. Kõige olulisemate õigusaktide puhul peab seda tegema president.

16.12 (illustratsioon: AW Stuff)

Kujundada õiguskantsleri ametkond ümber klassikaliseks ombudsmani ametkonnaks ja teha selle muudatuse elluviimiseks vajalikud muudatused Põhiseaduses ja õiguskantsleri seaduses.

Tänases õiguslikus olustikus puudub vajadus abstraktseks normikontrolliks, mida teostab õiguskantsleri ametkond. Kõige olulisemate õigusaktide puhul peab seda tegema president.


17.12  (illustratsioon: Urmas Nemvalts)  Teeme ettepaneku viia läbi haldusreformi teine etapp, kujundades maakondadest kohaliku omavalitsuse üksused. Usume, et selle ettepanekuga saaks saavutada maakonna keskuse ja selle tagamaa ühtse piirkonnana toimimine, mis tooks kaasa suutlikumad omavalitsused.

17.12 (illustratsioon: Urmas Nemvalts)

Teeme ettepaneku viia läbi haldusreformi teine etapp, kujundades maakondadest kohaliku omavalitsuse üksused.

Usume, et selle ettepanekuga saaks saavutada maakonna keskuse ja selle tagamaa ühtse piirkonnana toimimine, mis tooks kaasa suutlikumad omavalitsused.

18.12  (illustratsioon: Urmas Nemvalts)  Teeme ettepaneku viia õigusesse sisse kohaliku rahvaalgatuse instituudid. Miks? Et rahvas saaks otsustada konkreetseid - mitte üldiseid - kohaliku elu küsimusi rahvahääletuse teel.

18.12 (illustratsioon: Urmas Nemvalts)

Teeme ettepaneku viia õigusesse sisse kohaliku rahvaalgatuse instituudid.

Miks? Et rahvas saaks otsustada konkreetseid - mitte üldiseid - kohaliku elu küsimusi rahvahääletuse teel.


19.12  (illustratsioon: Ave Taavet)  Teeme ettepaneku vähendada halduskoormust, mille tagajärjel kasutatakse riigijuhtimises laiemalt digilahendusi. Miks? Usume, et nii saab kaasata veelgi laiemalt huvigruppe ja rahvast seaduseelnõude, aga ka määruste ja poliitikate kujundamisse.

19.12 (illustratsioon: Ave Taavet)

Teeme ettepaneku vähendada halduskoormust, mille tagajärjel kasutatakse riigijuhtimises laiemalt digilahendusi.

Miks? Usume, et nii saab kaasata veelgi laiemalt huvigruppe ja rahvast seaduseelnõude, aga ka määruste ja poliitikate kujundamisse.

20.12  (illustratsioon: Ave Taavet)  Teeme ettepaneku arendada riiklikke registreid selliselt, et isikult nõutakse andmete esitamist vaid ühel korral (nn one-shop-stop printsiip). Miks? Usume, et tänapäevases IKT keskkonnas kaotavad arvutite asjakohased algoritmid ära hulga ametnike tegevusi, mille tagajärjel saame tõhusama riigi.

20.12 (illustratsioon: Ave Taavet)

Teeme ettepaneku arendada riiklikke registreid selliselt, et isikult nõutakse andmete esitamist vaid ühel korral (nn one-shop-stop printsiip).

Miks? Usume, et tänapäevases IKT keskkonnas kaotavad arvutite asjakohased algoritmid ära hulga ametnike tegevusi, mille tagajärjel saame tõhusama riigi.


21.12  (illustratsioon: Urmas Nemvalts)  Usume, et põhjalik riigireform annab vahendid ja võimalused, et Eesti jõuaks reageerida uue aja muutuvatele väljakutsetele.

21.12 (illustratsioon: Urmas Nemvalts)

Usume, et põhjalik riigireform annab vahendid ja võimalused, et Eesti jõuaks reageerida uue aja muutuvatele väljakutsetele.

22.12  (illustratsioon: Urmas Nemvalts)  Usume, et riigireformi puhul võidab igaüks sellest, kui jääb vähemaks tarbetuid piiranguid, keelde ja käske ning bürokraatiat.

22.12 (illustratsioon: Urmas Nemvalts)

Usume, et riigireformi puhul võidab igaüks sellest, kui jääb vähemaks tarbetuid piiranguid, keelde ja käske ning bürokraatiat.


23.12  (illustratsioon: AW Stuff)  Riigireformi on vaja selleks, et Eesti oleks ergas ja hästi juhitud riik, mis teeniks oma rahvast.

23.12 (illustratsioon: AW Stuff)

Riigireformi on vaja selleks, et Eesti oleks ergas ja hästi juhitud riik, mis teeniks oma rahvast.

24.12  (illustratsioon: Ave Taavet)  Jõulupühade algusega lõpetab ka meie ideekalender. Aitäh lugemast, kaasa mõtlemast ja vaatamast Ave Taaveti, AW Stuffi ning Urmas Nemvaltsi vahvaid illustratsioone!

24.12 (illustratsioon: Ave Taavet)

Jõulupühade algusega lõpetab ka meie ideekalender. Aitäh lugemast, kaasa mõtlemast ja vaatamast Ave Taaveti, AW Stuffi ning Urmas Nemvaltsi vahvaid illustratsioone!