....Miks me seda teeme?..Почему мы это делаем?.... 

....Riigireformi SA asutajate mõtted, miks nad otsustasid liituda
ettevõtjate ühisalgatusega kinkida Eestile riikluse uuendamise kava. ..Мысли учредителей фонда Госреформы о том, почему они решили присоединиться к предпринимательской инициативе подарить Эстонии программу обновления государственности. ....


....ANDRES SAAME..АНДРЕС СААМЕ....

...."Liitun lootuses, et praeguse valimistsüklitest ja lihtsakoelistest taktikatest dikteeritud tegevused avaliku sektori juhtimisel asenduksid pikaajaliste, kaalutud ja valimistsüklite-üleste süsteemsete strateegiatega ning motivatsioonisüsteemidega nende elluviimiseks. ..«Присоединяюсь с надеждой, что деятельность в управлении публичного сектора, продиктованная нынешними циклами выборов и простейшими тактиками, превратилась бы в стратегии долговременных, взвешенных и системных циклов выборов и в мотивационные системы для их реализации. ....

....Üleüldiselt puudub nii kapitalil kui tööjõul rahvustunne ja patriotism - mõlemad on küüniliselt kalkuleerivad. Kapital otsib sarnaselt tööjõule pidevalt paremaid tingimusi ja sobivaimat asukohta ning ka enamasti siirdub võimalusel sinna. See on meie riigi ees seisev reaalsus ja oht, mille suhtes tuleb regulatsioone ja avalikku sektorit kavandada ning kujundada. ..В общих чертах как у капитала, так и у рабочей силы нет национального чувства и патриотизма – оба цинично просчитаны. Капитал, как и рабочая сила, постоянно ищет лучшие условия и подходящее месторасположение, и в большинстве случаев по возможности перемещается туда. Это реальность и опасность, которые стоят перед нашим государством, в отношении которых следует планировать и разрабатывать регуляции и публичный сектор. ....

....Paljud asutajatest on ise käinud läbi pika ja eduka õppimisraja ning omavad seega arusaamist nii riigi kui erasektori toimimisest,  nende omavahelistest seostest ning toimetest. Lisaks teistele tekkinud ja tekkivatele survegruppidele on loodul võimalus pakkuda välja terviklik, konstruktiivne, läbikaalutud ning jätkusuutlikum teerada avaliku sektori muutmiseks reaalsusele sobivamaks ning pikaajalistele eesmärkidele suunatuks."..Многие из основателей фонда сами прошли долгую и успешную школу, и поэтому у них имеется понимание функционирования как публичного сектора, так и частного сектора, их взаимосвязи и взаимодействии. Кроме других появившихся и появляющихся лобби-групп создаётся возможность предложить цельное, конструктивное, взвешенное и полноценное решение, для того чтобы привести публичный сектор в соответствие с реальностью и направить его на достижение долгосрочных целей.» ....


....ARMIN KÕOMÄGI..АРМИН КЫОМЯГИ....

...."Riik ei ole ainult ilus ja südant soojendav asjake, mis patriootlikul kodanikul härduspisara silma toob ja üleva laulu lahti lööb. Riik on ka konkreetsete funktsioonidega aparaat, mis teenib oma kodanikke igal ajal. Ning kui ajad ja olud muutuvad, siis peab ka see aparaat olema valmis muutusteks. Eesti riik on meid siiamaani üsna hästi teeninud, kuid asjaolud on muutumas - mõned rohkem, mõned vähemdrastiliselt. Nüüd on vaja meie riigimasinat mitte ainult reformida, vaid disainida see ka selliseks, et tulevikus oleks kohandumisgeen meie riiklikus DNA-s nähtaval ja olulisel kohal alatiseks olemas. Tegelikult on üsnagi loogiline, et selline reformikontseptsioon tuleb väljastpoolt riiklikke ametkondi. See on ka tõestuseks, et riiklik geen kohandmiseks on meil veel puudu ja see tuleb alles luua. Patrioodina tahan seda protsessi toetada."..«Государство это не только что-то красивое и согревающее душу, вызывающее у гражданина-патриота преданную слезу и желание петь. Государство – это ещё и аппарат с конкретными функциями, который каждую минуту служит своим гражданам. И когда времена и обстоятельства меняются, то этот аппарат также должен быть готов к изменениям. Эстонское государство до сих пор довольно хорошо служило нам, но обстоятельства меняются – какие-то больше, какие-то меньше. Теперь нашу государственную машину нужно не только реформировать, но и сформировать её такой, чтобы в будущем ген адаптации был бы заметен в государственном ДНК и постоянно находился бы на важном месте. На самом деле довольно логично, что такая реформистская концепция исходит не из государственных ведомств. Это также является доказательством того, что у нас ещё нет государственного гена адаптации и его только следует создать. Как патриот, я хочу поддержать этот процесс.» ....


....enn kunila..ЭНН КУНИЛА....

...."Olen seisukohal, et ettevõtjatel ei ole mitte ainult õigus, vaid ka otsene kohustus kaasa rääkida riigielu puudutavates olulistes küsimustes, milleks Riigireform kahtlemata on. ..«Придерживаюсь точки зрения, что у предпринимателей есть не только право, но и прямая обязанность высказываться по важным вопросам, которые касаются государственной жизни, для чего несомненно и создан фонд Госреформы. ....

....Seniste ajakirjanduses ilmunud Riigireformi puudutavate sõnavõttude põhjal jääb mulje, et ühiskonnas laiemalt puudub ühtne arusaam Riigireformi olemusest ja selle vajadusest. Tõstetakse esile üksikküsimusi, tervikpilti nägemata. ..На основании опубликованных в прессе высказываний о фонде Госреформы складывается впечатление, что в обществе в широком смысле отсутствует единое понимание существования Госреформы и её необходимости. Поднимаются отдельные вопросы, без видения картины целиком. ....
....Arvan, et ettevõtjatel on tahe ja jõud selle olulise teemaga tegeleda ja anda oma panus Eesti arengu visiooni väljatöötamisse ja rakendamisse.
Nendel põhjustel olen ka liitunud Riigireformi SA asutajaliikmetega."..Думаю, что у предпринимателей есть желание и средства заниматься этой важной темой и внести свой вклад в разработку и осуществление видения развития Эстонии. По этим причинам я и присоединился к основателям Фонда Госреформы.» ....


....Jaak Nigul..ЯАК НИГУ....

...."Minu arvates on Eesti riigi põhiprobleemiks, et vähesed mõistavad, kuidas riiki tegelikult üleval peetakse. Seetõttu tehakse pidevalt valeotsuseid, mis kahjustavad riigi arengu jätkusuutlikkust. Tulemuseks on riigi ülalpidamise kohustuse ja riigilt saadavate hüvede ja õiguste väga ebaühtlane jaotus elanikkonna hulgas. Selle olukorra parandamiseks pean vajalikuks muuta põhiseadust. Mingi osa poliitikutest ja ametnikest mõistab, et sarnaselt edasi ei saa minna. On algatatud haldusreform ja räägitakse ka riigireformist, kuid tegelikud sammud on olnud kosmeetilised, mis pole suunanud inimesi valitsussektorist ettevõtlussektorisse ehk märgatavat kasvu ümberjagatavat lisandväärtust loovate inimeste osakaalus ei ole. Suurim innovatsioon kaasaegses maailmas oleks naftat ja maagaasi mitteomava riigi struktuur, mida selle maksumaksjad päriselt jaksavad üleval pidada. Viime selle ellu!"
..«По моему мнению, основной проблемой государства Эстонии является то, что единицы понимают, как на самом деле содержать государство. Поэтому постоянно принимаются неверные решения, которые мешают устойчивому развитию государства. В результате происходит очень неравное распределение среди населения обязанности содержать государство и получать от государства блага и права. Для исправления этой ситуации считаю необходимым изменить конституцию. Некоторая часть политиков и чиновников понимает, что дальше так продолжаться не может. Начата административная реформа и говорится также о госреформе, но реально сделанные шаги были косметическими, которые не направили людей из правительственного сектора в предпринимательский, то есть заметного роста перераспределения удельного веса дополнительной ценности создающих людей нет. Самой большой инновацией в современном мире для структуры государства, которое не имеет запасов нефти и природного газа, является структура, при которой её налогоплательщики в полной мере способны содержать государство. Мы осуществим это!»....


Jaan Pillesaar 3.jpg

....Jaan Pillesaar..ЯАН ПИЛЛЕСААР....

....“Riigireformi elluviimine on Eestile mitte lihtsalt oluline, vaid ka hädavajalik samm. Oleme näinud, kuidas kümned tuhanded tublid Eesti inimesed ja töökohad on Eestist lahkunud. Ilma euroabita meie majandus seisaks ja rahvastikuteadlased ütlevad, et Eesti keeleruum, kultuur ja rahvus on valikute ees jätkusuutlikkuse või vaikse hääbumise vahel. ..«Проведение госреформы для Эстонии не просто важно, а является крайне необходимым шагом. Мы видели, как десятки тысяч жителей Эстонии и десятки тысяч рабочих мест покинули Эстонию. Без европейской помощи наша экономика стояла бы на месте и учёные, изучающие демографию, говорят, что языковое пространство, культура и народ Эстонии стоят перед выбором между устойчивостью или медленным увяданием. ....

....Need valikud on valijate otsused, kuid iga ühiskondlik muutus vajab ka eelnevat seadusandlikku raami ja kandepinda. Ja kes oleks selle kandepinna parim kirjapanija, kui kehtiva põhiseaduse looja Jüri Raidla, tänase Eesti Vabariigi esimene justiitsminister. Kuna ma seisan Teenusmajanduse Koja algatusel loodud tulevikuriigi visiooni eest, siis toetan ka Olari Taali, Jüri Käo ja Jüri Raidla algatatud Riigireformi projekti nii-öelda kahekäeliselt. Riigireform on Eesti mistahes tulevikuvisiooni elluviimise vundament.”..Этот выбор – решение избирателей, хотя каждое общественное изменение нуждается также в законодательных рамках и основах. И кто лучше сможет записать эти основы, как не создатель действующей конституции Юри Райдла, первый министр юстиции сегодняшней Эстонской Республики. Так как я стою за видение государства будущего, созданного по инициативе Палаты экономики услуг, то я также поддерживаю, так сказать двумя руками, проект Госреформы, начатый Олари Таали, Юри Кяо и Юри Райдла. Госреформа - это фундамент строительства любого будущего видения Эстонии.».... 


....KOIT UUS..КОЙТ УУС....

...."Riigipidamise kaasajastamist lubatakse juba 3-4 valimistsüklit  - alati pool aastakest valimisteni. Seejärel ind raugeb. Inimlikult on see arusaadav, sest ennast reformida on väga raske. Seepärast otsustasin koos mõttekaaslastega toetada initsiatiivi, et reformiplaane saaks jutust kaugemale ajada ka sõltumata riigi rahastamisest. Eesmärk oleks  diskussioonimaterjalid rohkem läbi kirjutada ja paremini argumenteerida."..«Современное управление государством обещается уже 3-4 цикла выборов - всегда за полгода до выборов. Затем заинтересованность угасает. По-человечески это понятно, потому что реформировать себя очень сложно. Поэтому я решил вместе с единомышленниками поддержать инициативу, чтобы план реформы смог бы продвинуться дальше разговоров вне зависимости от госфинансирования. Цель могла бы быть в том, чтобы больше расписать и лучше аргументировать дискуссионные материалы.»....


....Lembit Lump..ЛЕМБИТ ЛУМП....

...."Charles Darwin on öelnud: "Ellu ei jää mitte teistest tugevamad ega ka mitte kõige targemad, vaid hoopis need, kes suudavad kõige paremini toime tulla muutustega."Kui vaatame, mis on toimumas meie ümber, siis avastame, et ainus asi, mis on tänapäeva maailmas stabiilne, on pidev ja järjest kiirenev muutumine. Olen seda kogenud isiklikult peaaegu 30 aastase juhi ja ettevõtja karjääri jooksul olles tegutsenud eestvedajana Eesti mõistes üsna tõsiste ettevõtete saneerimisel, käivitamisel, kasvatamisel, kohanemisel 2008-2009 aasta MASU-ga ja sellejärgse uue kasvuga. Võrreldes ettevõtluses ja meie riigivalitsemises toimuvat, julgen väita, et riigivalitsemisel on olukord lähenemas seisakule. Kui vaadelda olukorda klassikalise elutsükli kõvera taustal, siis oleksime jõudnud justkui tippu, kus arengukõver on muutumas horisontaalseks. Ettevõtluses tähendab see peatselt järgnevat langust ja ettevõtte kadumist. Arvan, et riigi puhul võivad arengud olla sarnased, kuigi ajalised horisondid on pikemad. Samas mitte lõputud."..«Чарльз Дарвин сказал: «Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям». Если мы посмотрим, что происходит вокруг нас, то увидим, что единственное, что в современном мире стабильно, это постоянное и всё ускоряющееся изменение. Я лично испытал это на себе за те 30 лет, в течение которых руководил и строил карьеру предпринимателя и в контексте Эстонии принимал участие в санации, запуске, росте, адаптации предприятий в 2008-2009 годы во времена MASU (прим. аббревиатура MASU расшифровывается как Majandussurutis, "спад экономики") и затем последовавшего после этого нового роста. Сравнивая то, что происходит в предпринимательстве и в правлении нашего государства, я осмелюсь утверждать, что в правлении государства ситуация приближается к застою. Если рассматривать ситуацию на фоне классического жизненного цикла по кривой, то мы как будто достигли вершины, где кривая развития переходит в горизонтальную линию. В предпринимательстве это означает, что в скором времени последует спад и исчезновение компании. Думаю, что в случае государства стадии развития могут быть похожи, хотя временные горизонты длиннее. В то же время не бесконечны.»....


....PARVEL PRUUNSILD..ПАРВЕЛ ПРУУНСИЛЬД.... 

...."Riigireformi peamine eesmärk peab olema õige tasakaalupunkti leidmine  avaliku sektori, pensionäride ja erasektori vahel. Et avalik sektor koos riigi poolt ülalpeetavatega ei ületaks kunagi erasektori töötajate arvu. Arvestades demograafilist olukorda, tähendab see vältimatut avaliku sektori kokkutõmbamist ja pensioniea tõusu. See omakorda tähendabki, et tõsine ja jõuline Riigireform vajab käimalükkamist."..«Главной целью госреформы должен быть поиск правильной точки равновесия между публичным сектором, пенсионерами и частным сектором. Чтобы публичный сектор вместе с людьми, которые находятся на содержании государства, никогда бы не превысил количество работников в частном секторе. Учитывая демографическую ситуацию, это неизбежно означает сокращение публичного сектора и повышение пенсионного возраста. Это в свою очередь и означает, что необходимо запустить серьёзную и мощную госреформу.»....


....Peeter Mänd..ПЕЭТЕР МЯНД....

...."Eestimaa ja riik on väga hea paik elamiseks. Paraku on oma riigi pidamine väikerahva jaoks ka suur luksus. Olukorras, kus avalik sektor kasvab ja rahvastik väheneb, jõuame peagi piirini, kus oma riigi pidamine ei ole enam jätkusuutlik. Olles mitmekordne vanaisa soovin, et ka minu lapselapsed saaksid oma riigi üle uhkust ja rõõmu tunda ega peaks mujalt maailmast õnne otsima. Seepärast pooldan riigireformi ideed, mille tulemusena loodan tänapäevasemat, paindlikumat ja "sportlikumat" riiki."..«Эстония, как страна и государство, - очень хорошее место для жизни. К сожалению, для маленького народа содержать своё государство является большой роскошью. В ситуации, когда публичный сектор растёт и численность населения сокращается, мы почти достигли границы, когда содержать своё государство больше будет невозможно. Будучи несколько раз дедушкой, я хочу, чтобы и мои внуки могли гордиться и радоваться своему государству, и не должны бы были искать счастья в другой стране. Поэтому я поддерживаю идеи госреформы, в результате которой, я надеюсь, наше государство будет ещё современнее, гибче и «спортивнее».».... 


....Priit Kessa..ПРИЙТ КЕССА....

...."Eesti riigi ja ühiskonna käekäik on oluline meie konkurentsivõime seisukohast maailmas, Eesti riigi tuleviku ja meie laste seisukohast. Tunnistame me seda või mitte, konkureerivad meie ettevõtted siiski igapäevaselt, vähemalt Euroopa mastaabis. Nii konkureerib ka riik oma atraktiivsuses inveteeringutele ja inimressursile vähemalt kogu Euroopas/maailmas. Riigireform on oluline tegur väikese riigi majanduse konkurentsivõime seisukohast maailmas. Meil on kõik võimalused luua unikaalne, efektiivne, hästitoimiv ja maailma mõistes konkurentsivõimeine riik, mis sekkub mõtlevate inimeste ellu ja majandusse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui hädavajalik. Ei usu,et maksude kasv ja ülereguleeritus on ainuvõimalik ja jätkusuutlik riigi arengu mootor. Pigem on selleks lihtne, efektiivne, stabiilse elu-ja majanduskeskkonnaga, selgeid väärtusi kommunikeeriv ja pikale visioonile orienteeritud riik."..«Судьба эстонского государства и общества важна с точки зрения нашей конкурентоспособности в мире, будущего государства Эстонии и с точки зрения наших детей. Признаем мы это или нет, но наши компании конкурируют всё-таки ежедневно, по крайней мере в европейском масштабе. Так и государство конкурирует с другими своей привлекательностью для инвестиций и человеческих ресурсов по крайней мере во всей Европе/мире. Госреформа является для маленького государства важным фактором с точки зрения экономической конкурентоспособности в мире. У нас есть все возможности создать уникальное, эффективное, хорошо функционирующее и конкурентоспособное в мировом масштабе государство, которое вмешивается в жизнь думающих людей и экономику так мало, насколько это возможно, и так много, насколько это необходимо. Не верю, что повышение налогов и сверхрегулирование являются единственно возможным и мощным двигателем развития государства. Скорее для этого нужна простая, эффективная и стабильная жизненная и экономическая среда, государство, ориентированное на коммуникацию ясных ценностей и долгосрочное видение.».... 


....RAIVO HEIN..РАЙВО ХЕЙН.... 

...."Innovatsioon ei käi ainult tehnika kohta. Ka riiki peab innoveerima. Eesti viimase kümne aasta teekond viib meid lähemale aina süvenevale riigikapitalismile, ülereguleeritusele, tasuta asjadele, suurenevale ametnikkonnale, vähenevale elanikkonnale, vananeva ühiskonnani. 500 tuhat erasektori palgatöötajat peavad igapäevaselt ülal pidama 1,3 m suurust elanikkonda, sealhulgas riigiaparaati. Süvenev bürokraatia ja Bismarki aegne riigikorraldus ei rahulda enam meie riiki. Me vajame riigiinnovatsiooni. Kui seda ei toimu, on pikaaegselt ohus meie vabadus ja kestmajäämine riigina."..«Инновации не относятся только к технике. Государство тоже нуждается в инновациях. Последние десять лет направление Эстонии приближает нас всё ближе к глубокому государственному капитализму, сверхрегуляциям, бесплатным вещам, увеличивающему аппарату чиновников, сокращающемуся населению, стареющему обществу. 500 тысяч работников частного сектора каждый день должны содержать население в 1,3 млн, в том числе госаппарат. Усиливающаяся бюрократия и управление государством по Бисмарку больше не подходит нашему государству. Мы нуждаемся в государственных инновациях. Если этого не произойдет, то в долгосрочной перспективе в опасности наша свобода и существование государства.».... 


....TIINA MÕIS..ТИЙНА МЫЙЗ....

...."Ühinesin Riigireformi Sihtasutuse asutajatega, kuna toetan Jüri Raidla kontseptsiooni lihtsast riigist. Kogemustega juristid ja ettevõtjad valmistavad ette kogu seadusandliku paketi, kuidas Eesti riigi valitsemine lihtsamaks, paremaks ja ökonoomsemaks muuta. Selline dokumentatsioon on SA kingitus Eesti riigile 100. sünnipäeva puhul. Loodame, et SA aitab kaasa sisuka avaliku diskussiooni tekkeks Riigireformi teemadel enne järgmisi Riigikogu valimisi."..«Я присоединилась к основателям Фонда Госреформы, так как поддерживаю концепцию Юри Райдла об упрощённом государстве. Опытные юристы и предприниматели подготовят полный пакет законопроектов, как сделать управление эстонским государством проще, лучше и экономнее. Этот пакет документов будет подарком фонда в честь 100-летия Эстонской Республики. Надеемся, что фонд поможет начать содержательную открытую дискуссию на темы Госреформы до начала следующих выборов в Рийгикогу.»....


....TIIT KUULI..ТИЙТ КУУЛИ.... 

...."Väikses riigis nagu meil on kõik ressursid piiratud. Eriti piiratud on inimressurss. Seetõttu on oluline tõhusa ja tänapäevase mudeli leidmine riigi funktsioonide täitmiseks. Käesolev sihtasutus pakub selleks ühe lootuse. Ise pean tähtsaimaks peaministri ja riigi strateegiajuhi funktsioonide ühitamist."..«В маленьком государстве, каковым мы являемся, все ресурсы ограничены. Особенно ограничен людской ресурс. Поэтому для выполнения государственных функций важно найти эффективную и современную модель. Данный фонд вселяет надежду на это. Для меня самого важнее всего объединение функций премьер-министра и стратегического руководителя государства.».... 


Tiit Pruuli 2.jpg

....TIIT PRUULI..ТИЙТ ПРУУЛИ.... 

...."Eesti on palju paremas seisus, kui suurem osa maailma riike. Ja samas on Eesti märksa halvemas seisus, kui me tahame endale tunnistada. Mis iganes riikide kogemustest teame, et rahvuskultuuri, rahvastikupoliitikat ja majandusarengut sisuliselt puudutavad otsused hakkavad oma tegelikku mõju avaldama aastate pärast. Tõsiste ja aeglaste soomeugrilastena me istume, arutleme, keerutame pöidlaid, aga ei otsusta. Aastad lähevad. Me räägime riigireformist, bürokraatia vähendamisest, kaasatuse suurendamisest, võõrandumise vähendamisest ja muust olulisest, aga peale ilusa jutu suurt midagi ei tee. Ma loodan, et Riigireformi Sihtasutus suudab lisaks teoreetiliste lähtealuste väljapakkumisele anda tõuke ka praktilistele tegudele."..«Эстония находится в лучшем положении, чем большая часть других стран в мире. И в то же время положение Эстонии заметно хуже, чем мы сами признаём это. Мы знаем из опыта любого государства, что последствия принятых решений, касающихся национальной культуры, национальной политики и развития экономики, по сути видны только по прошествии многих лет. Мы как серьёзные и медлительные финно-угры сидим, обсуждаем, машем руками, но не решаем. Годы идут. Мы говорим о госреформе, сокращении бюрократии, росте вовлечения в процесс, снижении отчуждения и о других важных вещах, но после красивых речей ничего больше не делаем. Я надеюсь, что Фонд Госреформы сможет помимо предложения теоретических основ, дать также толчок для практических действий.».... 


....Viljar Arakas..ВИЛЬЯР АРАКАС....

...."Üks intelligentsuse mõõdupuu on kohanemisvõime. Viimase veerand sajandiga on maailm meie ümber tundmatuseni muutunud. Riigi toimimises, kõige laiemas mõistes, oleme liigselt kinni minevikus. Peame endalt kriitiliselt küsima, et mis on efektiivne väikeriigi toimimismudel üha kiiremini globaliseeruvas maailmas. Kuidas säilitada paindlikkus, omariiklus olles konkurentsivõimeline järgmisel veerandsajal aastal. Pelgalt tänase kritiseerimine ei ole lahenduseks. Tahan kaasa mõelda ja panustada."..«Один из признаков измерения интеллигентности - способность адаптироваться. За последнюю четверть века мир вокруг нас изменился до неузнаваемости. В функционировании государства, в самом широком смысле, мы слишком застряли в прошлом. Мы должны критически спросить у себя, какова эффективная модель функционирования маленького государства во всё быстрее глобализирующемся мире.  Как сохранить гибкость, суверенитет и остаться конкурентоспособными на протяжении следующей четверти века. Очевидно, что критиковать то что есть, не является решением. Хочу думать вместе и внести свой вклад.»....